close
تبلیغات در اینترنت
اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل اماکن ورزشی را ازطریق آگهی مزایده عمومی واگذار می کند

اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل اماکن ورزشی را ازطریق آگهی مزایده عمومی واگذار می کند

اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل اماکن ورزشی را ازطریق آگهی مزایده عمومی واگذار می کند

اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل اماکن ورزشی را ازطریق آگهی مزایده عمومی واگذار می کند

اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل اماکن ورزشی را ازطریق آگهی مزایده عمومی واگذار می کند

اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل اماکن ورزشی را ازطریق آگهی مزایده عمومی واگذار می کند

اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل اماکن ورزشی را ازطریق آگهی مزایده عمومی واگذار می کند

رسول خدا (ص): خشنودی خداوند در رضایت و خشنودی پدر و مادر است و خشم خداوند در غضب و خشم آنان است.
 • اخبار
 • اطلاعیه ها
 • مصاحبه ها
 • آخرين اخبار:
  جمعه 25 آبان 1397
  اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل اماکن ورزشی را ازطریق آگهی مزایده عمومی واگذار می کند


    آگهی مزایده عمومی  شماره   2 - 95                       نوبت اول   

  اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل به منظور ارتقای کیفیت و بهبود خدمات و در راستای کاهش حجم تصدی های دولت در چهارچوب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از

   مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با استناد به ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب6/12/1393 ، در نظر دارد اماکن ورزشی مشروحه ذیل را در سال 1395 برابر قیمت پایه اعلام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به متقاضیان واجد شرایط از طریق مزایده عمومی بمدت یکسال واگذار نماید. متقاضیان می توانند با حضور در محل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و ادارات شهرستانهای تابعه نسبت به دریافت اسناد مزایده طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

  ردیف

  نام مکان ورزشی

  شهرستان

  بخش

  روستا

  قیمت کارشناسی ماهیانه به ریال

  قیمت کارشناسی سالیانه به ریال

  مبلغ سپرده به ریال

  تاریخ واگذاری

  مبلغ سئانس

  به ریال

  توضیحات

  1

  سالن فجر هير

  اردبیل

  هیر

  هیر

  000/200/2

  000/400/26

  000/640/2

  10/05/95

  000/170

  انشعابات آب ، برق وگاز مشترک با اداره میباشد

  2

  سالن شهید پورسیف

  اردبیل

  مرکزی

  -

  000/000/30

  000/000/360

  000/000/36

  آماده واگذاری

  000/270

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  3

  سالن تختی

  بیله سوار

  مرکزی

  -

  000/000/3

  000/000/36

  000/600/3

  31/06/95

  000/95

  انشعابات آب وگاز به عهده اداره و برق به عهده مستاجر میباشد-ضمنا از ساعت 8صبح الی 16 در اختیار هیات های ورزشی بانوان

    4

  استخربيله سوار

  بیله سوار

  مرکزی

  مرکزی

  000/000/3

  000/000/36

  000/600/3

  آماده واگذاری

  000/50ورودی بلیط یرای هرنفر

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  5

  سالن شماره 2

  بیله سوار

  مرکزی

  مرکزی

  000/500/1

  000/000/18

  000/800/1

  آماده واگذاری

  000/95

  انشعابات آب ، برق مجزا میباشد. گاز ندارد

  6

  استخر جعفرآباد

  بیله سوار

  جعفرآباد

  جعفرآباد

  000/900/2

  000/800/34

  000/480/3

  آماده واگذاری

  000/50ورودی بلیط یرای هرنفر

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  7

  سالن تازه کند

  پارس آباد

  تازه کند

  تازه کند

  000/500/2

  000/000/30

  000/000/3

  06/05/95

  000/125

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  8

  سالن هفت تیر

  خلخال

  مرکزی

  مرکزی

  000/000/4

  000/000/48

  000/800/4

  06/06/95

  000/155

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  9

  سالن شال

  خلخال

  شال

  شال

  000/400/1

  000/800/16

  000/680/1

  01/06/95

  000/115

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  10

  استخر شنا فجر خلخال

  خلخال

  مرکزی

  مرکزی

  000/100/2

  000/200/25

  000/520/2

  آماده واگذاری

  ورودی 000/50

  انشعابات آب وگاز مجزا میباشدوانشعاب برق با اداره-سرایداری-هیات فوتبال وسالن تختی ورزمی وکشتی مشترک میباشد

  11

  سالن شهید آقایی روستای خوجین

  خلخال

  خوجین

  خوجین

  000/900

  000/800/10

  000/080/1

  آماده واگذاری

  000/115

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  12

  سالن ورزشی  شهید صحبت زاده روستای لنبر

  خلخال

  لنبر

  لنبر

  000/900

  000/800/10

  000/080/1

  آماده واگذاری

  000/115

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  13

  دو هزار نفری شهدای خلخال

  خلخال

  مرکزی

  مرکزی

  000/000/4

  000/000/48

  000/800/4

  آماده واگذاری

  000/155

  انشعابات آب ، برق وگاز مشترک  با هیات تیر اندازی میباشد

  14

  تختی کلور

  خلخال

  کلور

  کلور

  000/900

  000/800/10

  000/080/1

  آماده واگذاری

  000/115

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  15

  شهید اصلانی کلور

  خلخال

  کلور

  کلور

  000/900

  000/800/10

  000/080/1

  آماده واگذاری

  000/115

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  16

  سالن تختی کوثر

  کوثر

  مرکزی

  مرکزی

  000/300/1

  000/600/15

  000/560/1

  آماده واگذاری

  000/150

  انشعابات آب وگاز مشترک با کشتی میباشد وبرق مشترک با اداره

  17

  سالن فیروزآبادکوثر

  کوثر

  فیروزآباد

  فیروزآباد

  000/000/1

  000/000/12

  000/200/1

  آماده واگذاری

  000/100

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  18

  سالن شهدای گنجگاه

  کوثر

  گنجگاه

  گنجگاه

  000/700

  000/400/8

  000/840

  آماده واگذاری

  000/100

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  19

  سالن ورزشی شهید عزتی

  کوثر

  مرکزی

  مرکزی

  000/300/1

  000/600/15

  000/560/1

  06/07/95

  000/150

  انشعابات برق وگاز مجزا میباشدو اب مشترک با سالن رزمی

  20

  سالن ورزشی حجاب

  کوثر

  مرکزی

  مرکزی

  000/500/1

  000/000/18

  000/800/1

  آماده واگذاری

  000/150

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد- ضمنا از ساعت 8صبح الی 16در اختیار هیات های ورزشی بانوان

  21

  سالن ورزشی زرج آباد

  کوثر

  زرج آباد

  زرج آباد

  000/700

  000/400/8

  000/840

  آماده واگذاری

  000/100

  انشعابات آب ، برق مجزا میباشدگاز ندارد

  22

  سالن حجاب

  مشگین شهر

  مرکزی

  مرکزی

  000/000/20

  000/000/240

  000/000/24

  02/06/95

  000/170

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  23

  سالن لاهرود

  مشگین شهر

  لاهرود

  لاهرود

  000/900

  000/800/10

  000/080/1

  آماده واگذاری

  000/170

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  24

  سالن پریخان

  مشگین شهر

  پریخان

  پریخان

  000/900

  000/800/10

  000/080/1

  آماده واگذاری

  000/125

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشد

  25

  سالن جبار لو

  مشگین شهر

  جبار لو

  جبار لو

  000/900

  000/800/10

  000/080/1

  آماده واگذاری

  000/125

  انشعابات آب ، برق مجزا میباشدگاز ندارد

  26

  سالن ورزشی الزهراء

  نمین

  مرکزی

  مرکزی

  000/500/3

  000/000/42

  000/200/4

  01/06/95

  000/140

  انشعابات آب ، برق وگاز مجزا میباشدومبلغ بدهی گاز 23000000ریال- ضمنا از ساعت 8صبح الی 16 در اختیار هیات های ورزشی بانوان

  شرایط عمومی مزایده :

  1-     مهلت دریافت اسناد مزایده : 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم.(تا آخر وقت اداری روزپنجشنبه مورخ03/04/95)

  2-     محل دریافت اسناد وشرایط اختصاصی مزایده : اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای تابعه.

  3-     مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : ده روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مزایده (تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ15/04/95)

  4-     نحوه پیشنهاد قیمت : پیشنهادات باید به صورت مبلغ سالیانه و ماهیانه به عدد و حروف ارائه گردد.

  5-     ساعت ، روز و محل گشایش پاکتها ، ساعت 9 صبح در محل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ( روزیک شنبه20/04/95 شهرستان اردبیل -بیله سوار کوثر- پارس آباد-خلخال مشگین شهر-نمین ) باحضور روسای محترم اداره ورزش و جوانان شهرستانهای تابعه استان.

  6-     هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برندگان مزایده می باشد که در زمان عقد قرارداد می بایست پرداخت گردد.

  7-     رعایت فرمهای اعلامی جهت واگذاری اماکن ورزشی به استفاده کنندگان الزامی است.

  8-واریز مبلغ سپرده شرکت درمزایده ویا ضمانتنامه بانکی به شماره حساب 2170550831006به نام وجوه سپرده اداره کل ورزش وجوانان اردبیل نزد بانک ملی شعبه اردبیل

  9-واریز مبلغ اسناد و فرم های شرکت در مزایده عمومی به شماره حساب 4001005501007918 بنام اداره کل ورزش و جوانان اردبیل نزد بانک ملی شعبه بازار برای دهستان ها و بخش ها 000/250 ریال و برای شهرها و مرکز شهرستانها 000/500 ریال می باشد که بایستی فیش واریزی به همراه فیش سپرده در پاکت الف قرار داده شود.

  شرایط اختصاصی  مزایده :

  1-    برنده مزایده مکلف است تعداد 6 جلسه 5/1 ساعته برای سالنهای چند منظوره و 7 جلسه 2 ساعته برای استخر و سالنهای تخصصی در هر هفته براساس اعلام کتبی زمان بندی شده از طرف موجر به صورت رایگان و بدون هیچگونه قید و شرطی در اختیار موجر قرار دهد و در صورت نیاز به تعداد جلسات بیشتر مستاجر با نرخ ابلاغی کمیته نرخ گذاری استان اقدام به واگذاری سالن یا استخر نماید

  تبصره : در صورت عدم استفاده از سئانس رایگان توسط موجر درآمد حاصل از فروش و یا استفاده مستاجر از سئانس رایگان به مبلغ قرارداد اضافه و به حساب اعلامی دستگاه برگذار کننده مزایده (اداره کل ورزش و جوانان استان) توسط مستاجر بدون هیچ قید وشرطی پرداخت خواهد شد.

  2-    برنده مزایده ملزم به رعایت قیمت های مندرج در مصوبات کمیته نرخ گذاری استان و ابلاغی از طرف دستگاه برگذار کننده مزایده (اداره کل ورزش و جوانان استان) می باشد.

  3-    برنده مزایده مکلف است درهر زمان که دستگاه برگزار کننده مزایده (اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ) نسبت به برگزاری مسابقات ورزشی اعم از استانی و ملی و یا سایر موارد مورد نیاز از قبیل برگزاری نمایشگاههای فصلی بر حسب تشخیص دستگاه برگزار کننده مزایده احتیاج داشته و مورد ضرورت باشد بدون هیچگونه قید و شرطی مکان ورزشی را دراختیار موجر قرار دهد.

  4-    مستاجر مکلف است حداکثر 15 روز پس از انعقاد قرارداد نسبت به اخذ پروانه فعالیت از کمیسیون ماده 5 امور باشگاههای استان مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و سایر مراجع ذیربط اقدام نماید.

  5-    هیاتهای ورزشی در شرایط مساوی از اولویت برخوردارند.

  6-    متقاضیان شرکت در مزایده مکلف اند مبلغ سپرده های تضمین حسن انجام کار را به شماره حساب 2170550831006 بنام وجوه سپرده دستگاه برگزار کننده مزایده ( اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل) نزد بانک ملی شعبه اردبیل پرداخت نموده و اصل فیش را در پاکت (الف) گذاشته و به دستگاه برگزارکننده مزایده تحویل نمایند.

  7-  برنده مزایده ملزم می باشد اجاره بهای دو ماه اول را به صورت پیش پرداخت به شماره حساب 2170550806003 بنام حساب درآمد دستگاه برگزار کننده مزایده ( اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل) نزد بانک ملی شعبه اردبیل واریز و اصل فیش مربوطه را به کمیته ماده 88 استان اردبیل تحویل نمایند.

  تبصره1- پیش پرداخت دریافتی مذکور در بند 7  این آگهی از برنده مزایده بعد از انعقاد قرارداد اجاره به عنوان جزئی از کل مبلغ قرارداد اجاره تلقی خواهد شد و بالتبع پیش پرداخت پرداختی توسط برنده مزایده از شمول تضمین معاملات دولتی خارج می باشد و در ماههای پایانی( دو ماه آخر) مبلغ مذکور به حساب اجاره سالن یا استخرمنظور خواهد شد.  

  تبصره 2- برنده مزایده ملکف است در پایان اولین ماه استفاده از مورد اجاره نسبت به پرداخت اجاره بهای ماه سوم از قرارداد منعقده اقدام نماید.

  8-  برنده مزایده ملزم می باشد مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات که معادل 40 درصد مبلغ قرارداد بوده بصورت ضمانت نامه بانکی (جهت عقد قرارداد) به کمیته ماده 88 مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان تحویل نمایند.

  تبصره : درصورتیکه مبلغ تضمین قرارداد اجاره منعقده با برنده مزایده کمتر از000/000/50 ریال باشد برنده مزایده مکلف است در راستای اجرای کلیه مقررات حاکم بر معاملات دولتی و رعایت صرفه و صلاح دولت نسبت به تهیه و ارائه حداقل000/000/50 ریال تضمین بانکی به دستگاه برگزارکننده مزایده (اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل) اقدام نماید.

  9-  مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری کلیه اموال منقول و غیرمنقول موجود در عین مورد اجاره و در مدت قرارداد اجاره تا زمان رد و تحویل قطعی و تصفیه حساب نهائی، به عهده برنده مزایده و مستاجر می باشد و تعمیرات و امور تاسیساتی کلی بنا به قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و با درخواست کتبی مستاجر به عهده موجر و در فرصتهای مناسب رفع نقیصه خواهد شد و تعمیرات جزئی که موجب انتقاع و بهره برداری بهتر از مورد اجاره خواهد بود بر عهده برنده مزایده و مستاجر می باشد.

  10- برنده مزایده سالنهای تخصصی باید تاییدیه صلاحیت فنی از دستگاه برگزار کننده مزایده اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل را کسب نموده و به همراه درخواست مزایده خود به دستگاه برگزارکننده مزایده ارائه دهد. درغیر این صورت برنده شدن متقاضیان کن لم یکن بوده و دستگاه برگزار کننده مزایده هیچ گونه تکلیفی در قبال برنده مزایده نداشته و نخواهد داشت.

  11- برنده مزایده استخرهای ورزشی مکلف است گواهینامه و تعهدنامه نگهداری خاص استخر ورزشی را از اداره کل ورزش جوانان استان اردبیل و یا فدراسیون های ورزشی شنا و نجات غریق و یا هیاتهای ورزشی شنا و نجات غریق استان کسب نموده و به همراه درخواست مزایده خود به دستگاه برگزارکننده مزایده ارائه دهد. درغیر این صورت برنده شدن متقاضیان کن لم یکن بوده و دستگاه برگزارکننده مزایده هیچ گونه تکلیفی در قبال برنده یا برندگان مزایده نخواهد داشت.

  12- برنده مزایده استخر ورزشی مکلف است کلیه مقررات حاکم بر منجیان غریق مندرج در آیین نامه های اجرایی فدراسیونهای شنا و نجات غریق ایران را رعایت نماید.

  13- برنده مزایده استخر ورزشی مکلف است از منجیان غریقی که دارای گواهینامه های مرتبط منجیان غریق صادره از فدراسیون نجات غریق یا حدالمقدور هیات نجات غریق استان هستند  در استخر ورزشی مورد اجاره استفاده نمایند. در غیر اینصورت در صورت بروز هر گونه حادثه ای برای اشخاص ثالث  برنده مزایده و مستاجر خود مقصر بوده و در کلیه مراجع قضایی و قانونی جوابگو خواهد بود و قرارداد اجاره نیز راساً توسط موجر فسخ خواهد شد.  

  14- کلیه مدارک بایستی بدون خدشه و قلم خوردگی و لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل گردد.

  15- کلیه درخواست های متقاضیان مزایده برابر قانون در کمیته برگزاری و کمیته فنی مزایده دستگاه برگزارکننده ( اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل) مورد بررسی واقع شده و با لحاظ رعایت صرفه و صلاح دولت و تایید صلاحیت فنی و فردی متقاضیان اسامی برندگان مزایده اعلام خواهد شد.

  16- دستگاه برگزار کننده مزایده مکلف است مبلغ سپرده تضمین حسن انجام کار را از برنده اول مزایده تحصیل کند در صورتی که نفر اول حاضربه انجام معامله و انعقاد قرارداد نشود یا انصراف خود را از ادامه مزایده برابر نامه کتبی به دستگاه برگزار کننده مزایده اعلام نماید بر اساس مقررات مربوطه نفر‌دوم برای انجام معامله و انعقاد قرارداد فراخوانده خواهد شد و در صورتیکه نفر دوم نیز از انجام معامله امتناع نماید مبلغ سپرده تضمین حسن انجام کار برنده اول و دوم مزایده ضبط خواهد گردید.

  17 - دستگاه برگزار کننده مزایده مکلف است مبلغ سپرده تضمین حسن انجام کار نفر دوم مزایده را بعد از عقد قرارداد با نفر اول مزایده (به علت احتمال انصراف نفر اول و یا سایر مشکلات پیش بینی نشده) آزاد نماید.

  18- دستگاه برگزار کننده مزایده مکلف نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده، و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد همچنین درصورتی که تبانی شرکت کنندگان مزایده را تشخیص و یا بعداً احراز نماید، ترتیب ‌اثر دهد و از این حیث متقاضیان مزایده با دریافت اسناد مزایده ضمن علم و اطلاع بر این امر و اقرار بر آن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.

  19- متقاضی مزایده مکلف است که نرخ و قیمتهای اعلامی کمیته نرخ گذاری استان را در مدت قرارداد اجاره رعایت نماید و هرگونه افزایش تعرفه ها منوط به اعلام تصمیم کمیته نرخ گذاری استان بوده و متقاضی یا متقاضیان مزایده به هیچ عنوان حق افزایش تعرفه های مصوب را نداشته و نخواهند داشت. در صورت افزایش قرارداد اجاره منعقده با ایشان راساً فسخ خواهد شد. و از این حیث متقاضیان مزایده با دریافت اسناد مزایده ضمن علم و اطلاع بر این امر و اقرار بر آن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.

  20- متقاضی مزایده بعد از اعلام نتایج و برنده شدن وی در مزایده، مکلف است در زمان انعقاد قرارداد، لیست کلیه کارکنانی که می خواهد به عنوان مدیر محل یا نگهبان بکار گیرد به دستگاه برگزار کننده مزایده اعلام نماید و در پایان مدت قرارداد اجاره مفاصای حساب تامین اجتماعی و دارایی را به دستگاه برگزار کننده مزایده جهت انعکاس به سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی تسلیم نماید. در غیر اینصورت و در هر مرحله ای از عملیات مزایده و حتی در صورت انعقاد قرارداد و در اثنای اجرای آن خلاف این امر احراز گردد دستگاه برگزار کننده مزایده مکلف است ضمن لغو عملیات مزایده و قرارداد منعقده کلیه ضمانت نامه های ماخوذه از برنده مزایده و مستاجر را ضبط نموده و از محل مذکور کلیه خسارات های وارده به محل مورد اجاره را پرداخت نماید.

  21- برنده مزایده مکلف است در راستای نگهداری و بهره برداری صحیح از تاسیسات و تجهیزات فنی از قبیل موتور خانه ، سیستم گرمایی وسرمایی، تصفیه خانه و غیره ظرف مدت دو هفته پس از تحویل مکان نسبت به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی صلاحیت دار مورد تائید اداره کل اقدام نماید.

  22- برنده مزایده مکلف به حفظ کاربری ورزشی مکان مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره می باشد.

  23- دستگاه برگزار کننده مزایده در رد یا قبول پیشنهاد شرکت کنندگان مختار است.

  روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل


   
  ارسال دیدگاه
  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی
  نظرسنجی
  نظر شما در مورد کیفیت و محتوای وب سایت و همچنین خدمات ارائه شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان چیست؟  اوقات شرعی
  اوقات شرعی
  آمار سایت
  کاربران حاضر: 3
  بازدید امروز: 134
  بازدید دیروز: 145
  ورودی موتور جستجو: 3
  بازدید کل: 489,070
  دیدگاه ها: 0
  کل پست ها: 1681